Obchodní podmínky

OBECNÉ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.juring.cz (www.juring.sk). Podmínky jsou pro obě strany závazné a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění a obchodním zákoníkem v platném znění.

Kupující souhlasí s využitím internetového obchodu www.juring.cz (www.juring.sk) na objednání zboží a uzavření smlouvy s prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a souhlasí s nimi.

Všechny uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím jsou prodávajícím archivovány.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zboží objednané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který kupující kupuje za smluvně stanovenou kupní cenu. Veškeré informace týkající se kupovaného zboží jsou uvedeny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů. V takovém případě prodávající zajistí nápravu informačních povinností vyplývající ze zákona. Kupující má právo ověřit si tyto údaje před objednáním telefonicky, e-mailem či jinou formou komunikace.

Fotografie výrobků mají ilustrační charakter (např. Rozdíl v barevném odstínu, struktuře dřeva apod.) A nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

Prodávající se zavazuje, že kupujícím bude dodávat zboží ve výborném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a Slovenské republiky.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá objednané a zaplacené zboží dopravci k přepravě ke kupujícímu. Předáním objednaného a zaplaceného zboží kupujícímu nebo dopravci přechází odpovědnost za škodu na zboží z prodávajícího na kupujícího s tím, že v době dopravy přebírá tuto odpovědnost dopravce.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky zboží kupujícím je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kde samotná smlouva vzniká dnem předání nebo doručení objednávky prodávajícím kupujícímu. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat všechny zákonem předepsané údaje.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem, například telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci kupující odmítne provést požadovaným způsobem.

Kupující může provést storno objednávky zboží, a to e-mailem na adresu info@juring.cz

CENA A PLATBA

Akční ceny zboží jsou platné do vyprodání zásob nebo další aktualizace nabídky.

Ceny za zboží uvedené na internetovém obchodě www.juring.cz (www.juring.sk) jsou koncové. Ceny jsou platné ke dni objednání zboží a platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy nebo v hotovosti na prodejně při osobním převzetí zboží.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající nebude schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodnou se na dalším postupu. Buď prodávající vrátí přijatou kupní cenu zákazníkovi dohodnutým způsobem, nebo mu na základě dohody dodá jiné zboží a rozdíl v částkách bude kompenzovat buď zasláním zboží dobírkou v hodnotě rozdílu částky, nebo vrácením přeplatku dohodnutým způsobem.

Způsob úhrady zboží:

1. dobírkou (hotovostí řidiči dopravci při převzetí zboží)

2. bankovním převodem

EXPEDIČNÍ NÁKLADY

K ceně zboží účtuje prodávající expediční poplatek 5 € / 130 kč v případě zaslání zboží obchodním balíkem na dobírku, při platbě převodem na bankovní účet prodávající účtuje kupujícímu náklady na dopravu 5 € / 130 kč a při odeslání balíku Českou / Slovenskou poštou na dobírku 5 € / 130 kč.

Uvedené ceny jsou koncové. Zásilky, které se prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, zasílá prodávající znovu pouze na vyžádání kupujícího. Při opětovném zaslání zásilky prodávající účtuje expediční náklady, pokud se nedohodne s kupujícím jinak.

Převzetím zboží a úhradou kupní ceny za zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k objednanému zboží.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta pro dodání objednaného zboží začíná dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzující objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající na skladě, dochází k odeslání tohoto zboží nejpozději do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě nebo je nebude možné odeslat do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání nebo nabídne jiný výrobek srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Na skladě - zboží je na distribučním skladě. Na objednávku, doručení cca 3 týdny - zboží je dostupný pouze na objednávku.

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Obchodní balík Česká / Slovenská pošta, dodání 1 - 3 dny do předání přepravci. Uvedená doba je informativní, vychází z předložených lhůt přepravních firem. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zpoždění doručení zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka objednaného zboží splňovala všechny požadované podmínky a náležitosti výše uvedené ak pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky, bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně originální pásky a správného počtu balíků .

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

 

 

Kupující-spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 53 odstavec 7 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku.

V případě odstoupení do smlouvy z výše uvedených důvodů je kupující povinen zaslat zboží na vlastní náklady zpět prodávajícímu. Vrácené zboží doporučujeme pojistit - kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu.

V případě, že kupující-spotřebitel není schopen zboží vrátit v původním stavu, nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující-spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odstavec 1 občanského zákoníku nahradit v penězích - v praxi se tak činí formou započtení na prodávajícím vrácenou kupní cenou, která je kupujícímu-spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

Před odesláním zboží na adresu:

Juring
Jiří Výmola
Na Rybníku 1668
686 04 Kunovice

je nutné zaslat emailem na adresu info@juring.cz formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky a způsobu vrácení kupní ceny za zboží s případným uvedením čísla bankovního účtu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Prodávající má v tomto případě nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou.

 

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") je Jiří Výmola, IČO 01828924, se sídlem Na Rybníku 1668,
68604 Kunovice, Česká republika (dále jen "provozovatel").
Kontaktní údaje provozovatele jsou
adresa:

Na Rybníku 1668
68604 Kunovice
Česká republika

email: info@juring.cz

telefon: +420 777 221 978

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu na ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění vaší objednávky.
Provozovatel zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona,
oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,
zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 zákona. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
s cílem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v zákoně máte
právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 zákona,
právo na opravu osobních údajů podle § 22 zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 zákona,
právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona,
právo vznést proti zpracování podle § 27 zákona,
právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
Provozovatel přijal technická opatření pro zajištění datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčena místnost).
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.