Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.juring.cz (www.juring.sk). Podmienky sú pre obe strany záväzné a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a obchodným zákonníkom v platnom znení.

Kupujúci súhlasí s využitím internetového obchodu www.juring.cz (www.juring.sk) na objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy s predávajúcim za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach. Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi.

Všetky uzatvorené zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sú predávajúcim archivované.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je tovar objednaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý kupujúci kupuje za zmluvne stanovenú kúpnu cenu. Všetky informácie týkajúce sa kupovaného tovaru sú uvedené podľa aktuálnych dostupných údajov od dodávateľov či iných zmluvných subjektov. V takomto prípade predávajúci zabezpečí nápravu informačných povinností vyplývajúcu zo zákona. Kupujúci má právo overiť si tieto údaje pred objednaním telefonicky, e-mailom či inou formou komunikácie.

Fotografie výrobkov majú ilustračný charakter (napr. rozdiel vo farebnom odtieni, štruktúre dreva a pod.) a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti.

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovar vo výbornom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami zvyčajnými pre daný druh tovaru, vyhovujúc daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia je sklad predávajúceho, kde predávajúci odovzdá objednaný a zaplatený tovar dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Odovzdaním objednaného a zaplateného tovaru kupujúcemu alebo dopravcovi prechádza zodpovednosť za škodu na tovare z predávajúceho na kupujúceho s tým, že v čase dopravy preberá túto zodpovednosť dopravca.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Podmienkou na naplnenie platnosti elektronickej objednávky tovaru kupujúcim je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná zmluva vzniká dňom odovzdania alebo doručenia objednávky predávajúcim kupujúcemu. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy za použitia elektronických prostriedkov musí potvrdenie objednávky obsahovať všetky zákonom predpísané údaje.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky – množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overenie údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom, napríklad telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať k objednávke, ktorej autorizáciu kupujúci odmietne vykonať požadovaným spôsobom.

Kupujúci môže vykonať storno objednávky tovaru, a to e-mailom na adresu info@juring.cz

CENA A PLATBA

Akciové ceny tovaru sú platné do vypredania zásob alebo ďalšej aktualizácie ponuky.

Ceny za tovar uvedený na internetovom obchode www.juring.cz (www.juring.sk) sú koncové. Ceny sú platné k dňu objednania tovaru a platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením celej sumy v hotovosti pracovníkovi prepravnej firmy alebo v hotovosti na predajni pri osobnom prevzatí tovaru.

V prípade, keď kupujúci prevedie úhradu vopred a predávajúci nebude schopný zaistiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci neodkladne kontaktuje kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. Buď predávajúci vráti prijatú kúpnu cenu zákazníkovi dohodnutým spôsobom, alebo mu na základe dohody dodá iný tovar a rozdiel v sumách bude kompenzovať buď zaslaním tovaru dobierkou v hodnote rozdielu čiastky, alebo vrátením preplatku dohodnutým spôsobom.

Spôsob úhrady tovaru:

1. dobierkou (hotovosťou vodičovi dopravcovi pri prevzatí tovaru)

2. bankovým prevodom

EXPEDIČNÉ NÁKLADY

K cene tovaru  účtuje predávajúci expedičný poplatok 5 €  / 130 kč v prípade zaslania tovaru obchodným balíkom na dobierku, pri platbe prevodom na bankový účet predávajúci účtuje kupujúcemu náklady na dopravu  5 €  / 130 kč a pri odoslaní balíka Českou/Slovenskou poštou na dobierku  5 €  / 130 kč.

Uvedené ceny sú koncové. Zásielky, ktoré sa predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, zasiela predávajúci znova len na vyžiadanie kupujúceho. Pri opätovnom zaslaní zásielky predávajúci účtuje expedičné náklady, pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim inak.

Prevzatím tovaru a úhradou kúpnej ceny za tovar prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k objednanému tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota pre dodanie objednaného tovaru začína dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy (doručením potvrdzujúcej objednávky kupujúcemu). V prípade, že tovar má predávajúci na sklade, dochádza k odoslaniu tohto tovaru najneskôr do 5 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade alebo ho nebude možné odoslať do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania alebo ponúkne iný výrobok porovnateľný s pôvodným, ktorý je schopný dodať v lehote do 5 pracovných dní. Na sklade – tovar je na distribučnom sklade. Na objednávku, doručenie cca 3 týždne – tovar je dostupný len na objednávku.

DOPRAVNÉ PODMIENKY

Obchodný balík Česká/Slovenská pošta, dodanie 1 – 3 dni do odovzdania prepravcovi. Uvedená doba je informatívna, vychádza z predložených lehôt prepravných firiem. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie doručenia zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka objednaného tovaru spĺňala všetky požadované podmienky a náležitosti vyššie uvedené a k neskoršej reklamácii o porušenosti obalu zásielky, bude predávajúci pristupovať na základe podpísaného dodacieho listu, v ktorom kupujúci potvrdzuje neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky vrátane originálnej pásky a správneho počtu balíkov.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ ZA POUŽITIA PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE A VRÁTENIA TOVARU

Kupujúci-spotrebiteľ má právo v súlade s ustanovením § 53 odsek 7 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru, okrem prípadov výslovne uvedených v ustanovení § 53 odsek 8 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V prípade odstúpenia do zmluvy z vyššie uvedených dôvodov je kupujúci povinný zaslať tovar na vlastné náklady späť predávajúcemu. Vrátený tovar odporúčame poistiť – kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale.

V prípade, že kupujúci-spotrebiteľ nie je schopný tovar vrátiť v pôvodnom stave, alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k čiastočnému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru), je kupujúci-spotrebiteľ povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia § 458 odsek 1 Občianskeho zákonníka nahradiť v peniazoch – v praxi sa tak robí formou započítania na predávajúcim vrátenou kúpnou cenou, ktorá je kupujúcemu-spotrebiteľovi vyplatená v zníženej hodnote.

Pred odoslaním tovaru na adresu:

Juring
Jiří Výmola
Na Rybníku 1668
686 04 Kunovice

je nutné zaslať emailom na adresu info@juring.cz formálne odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky a spôsobu vrátenia kúpnej ceny za tovar s prípadným uvedením čísla bankového účtu. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu najneskôr v poslední deň zákonnej 14-dennej lehoty od prevzatia zakúpenej veci. Predávajúci má v tomto prípade nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, pokiaľ tieto náklady skutočne vzniknú.

 

 

 Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektu údajovPodmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Jiří Výmola, IČO 01828924, so sídlom Na Rybníku 1668,
68604 Kunovice, Česká republika (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: 

Na Rybníku 1668
68604 Kunovice
Česká republika

email: info@juring.cz

telefón: +420 777 221 978

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné na plnenie zmluvy. 


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.


IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby,
s cieľom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:
- meno a priezvisko, titul,
- poštová adresa,
- fakturačná adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovom spojení,
- údaje o predmete plnenia Správca.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v zákone máte 
právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21 zákona, 
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona, 
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona, 
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona, 
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 zákona, 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk (prihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť).
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.